Sådan drives højvandssikringerne

 
 

Periode

 

Vinterhøjvandssikring

Sikringen foran bådhallen – de 9 stålporte
Sommerhøjvandssikring
 Sikringen ved åen - hydraulisk
 Vinter*Alle 9 porte skal være isat permanent i fuld højde; de må kun tages ned kortvarigt og kun efter aftale her om med rochefenSikringen skal være nede i denne periode; administratoren af sikringen sørger for, at sikringen sænkes, pumpen og strømforsyningen til anlægget afbrydes; sommersikringen er m.a.o. ikke i drift i roklubbens vinterperiode!
 April og oktober**De 2 nederste porte skal være isat, men må fjernes under roturen; isættes når turen afsluttes; vær forsigtig med portene, pakningerne er det ømme punkt!Driften af sikringen startes af administratoren; det annonceres på hjemmesiden og på Facebook, at sommersikringen er taget i brug; når sommersikringen er taget i brug, skal den altid være oppe, når man slutter turen
 Sommer***Sikringen bruges normalt ikke; vær dog opmærksom på vejrsituationen: vestenvind og høj nedbør kan medføre høj vandstand i åen, hvorved alle 9 porte skal sættes i - heldigvis usædvanligt!Sikringen drives som ovenfor beskrevet vedr. april og oktober; d.v.s. sommersikringen skal altid op, når turen afsluttes!
 

* Vinter:                      Fra stranderstrygning til standerhejsning

** April og oktober:   Fra standerhejsning (normalt sidste lørdag i marts) til 1. maj og fra 1. oktober til standerstrygning (normalt sidste lørdag i                                     oktober)
 
** * Sommer:             Fra 1. maj til 1. oktober 
 
Administrator:            For tiden Per Zoëga, tlf nr. 51284528

Ansvar for driften

Enhver roer har ansvar for, at sikringerne drives som anført ovenfor.

Det overordnede ansvar for sikringsanlæggene påhviler bådudvalget. Er der problemer med anlæggene, retter du henvendelse til enten Per Zoëga, tlf. 51284528, eller til Carl Anton Rehr, tlf. 23487497.

Vedr. stålportene: vær forsigtig med håndteringen af portene, især i f.t. pakningerne, dvs. de sorte gummilister, som sidder på portene, for at holde dem tætte. Pakningerne skal være intakte. Er de ikke det, kommer pumpen på arbejde, og i værste fald kan den ikke klare opgaven. Skader på pakningerne meddeles straks til bådudvalget.

Portene spændes sammen med en ”spændeklo”. Det nødvendige antal til sommerdriften skal lægges løse på gulvet under den stander, hvor de bruges. De resterende, som bruges om vinteren, skal opbevares i den spand, der er mærket ”spændeklo”. Pas godt på spændekløerne. Læg dem altid i spanden, hvis de ikke er i brug. En dråbe olie er ikke af vejen, når de trænger til det.

Vinterhøjvandssikringen

Denne sikring betjenes manuelt. Der ligger en brønd i gulvet inden for portene, østsiden, hvorfra vand der siver ind mellem portene, pumpes op og ud på forpladsen. Det kan ikke undgås, at der er mindre utætheder i pakningerne i portene. Hvis man skal ro i vinterperioden (in- og outriggerbåde), så skal man altså tage portene ned for at kunne få båden ud, ligesom portene skal op igen i fuld højde igen efter hver roning. Ofte kan det ikke lade sig gøre pga. forhøjet vandstand på forpladsen. Derfor er vinterroning (undtagen i kajak) ofte umulig.

Fra 1. maj til 1. oktober bruges vinterhøjvandssikringen alene i særlige vejrsituationer. Men vejret kan drille, så tag altid bestik af situationen. Hvis der er stærk vestenvind og især hvis det er forbundet med nedbør, så sker det ofte - også om sommeren - at vandstanden stiger, og derfor kan det være nødvendigt at montere de 2 nederste porte og ikke usædvanligt alle 9 porte i fuld højde!

Er du i tvivl, så rådfør dig med erfarne roere, om hvordan du bør agere!

Sommerhøjvandssikringen

Sommerhøjvandssikringen er den hydrauliske port, som findes ud mod pontonerne. Den betjenes op/ned v.h.a. husnøglen på standeren på vestsiden af porten. Til - og fraslutning af port og pumpe i brønden, som ligger på østsiden af porten under dækslet i græsplænen, foregår på panelet i bådhallen, lige inden for portene, østsiden af bådhallen.

Den hydrauliske port må alle roere med nøgle betjene. Men pumperne betjenes alene af administratoren.

Sommerhøjvandssikringen holder normalt forpladsen tør, så man kan tage bådene ud og montere dem.

Generelt om højvande i Ribe Vesterå

Vandstanden i Ribe Vesterå varierer kraftigt. Det hænger sammen med flere forhold. Vandstanden vil således naturligvis stige, når det regner. Høj- og lavvande (tidevand) i Vadehavet betyder også noget. Formentlig mest hvor meget strøm der er i åen (udadgående strøm, hvis sluseportene er åbne ved lavvande i Vadehavet). Derimod betyder det rigtig meget for vandstanden, hvis der over flere døgn er stærk vestenvind forbundet med høj nedbør: så holdes sluseportene lukkede – også ved lavvande – og nedbøren kan ikke komme ud i Vadehavet. Vandstanden stiger som følge heraf omkring byen. Op til 2 m er ikke unormalt. Det kan ske såvel sommer som vinter, hvilket man skal være meget opmærksom på i forhold til drift af sikringerne!

Omvendt gælder ved østenvind i længere perioder: ofte er der ingen nedbør i sådanne (højtryks)situationer. Og vinden medvirker til, at presse vandet i Vadehavet ud i Nordsøen. Der sker med andre ord det i Vesteråen, at vandstanden falder drastisk, og vi oplever det bl.a. på den måde, at der i disse perioder (som f.eks. i starten af oktober 2016), er en meget stærk udadgående strøm i åen. Faldet i vandstanden mellem byen og Vadehavet øges, vandet løber nedad - dvs. ud i Vadehavet, der er stor modstand på hjemturen, og bådene er svære at få op over slisken ved klubhuset. 
God tur!